Legislaţie europeană şi naţională în domeniul gestiunii deşeurilor

 

ACT NORMATIV COMUNITAR
 
ACTE NORMATIVE NAŢIONALE
 ce transpun şi implementează actul comunitar
Directiva 2006/12/CE privind deşeurile, care va fi inlocuita la data de 12 decembrie 2010, de către Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive
 
Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase  modificată de Directiva Consiliului 94/31/CE)
 
 • OUG nr. 78/.2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001
 • OUG nr. 61/.2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/.2000 privind regimul deşeurilor, modificata prin Legea nr. 27/2007
 • HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
 • Ordinul comun al MMGA nr. 1364/2006 şi al MIE nr. 1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor
 • ?Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor
Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15.03.2006 cu privire la managementul deşeurilor din industria extractivă şi care modifică Directiva 2004/35/CE
 • HG nr. 856/.2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive
Decizia Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în conformitate cu art. 1 lit. a) din Directiva 75/442/CEE şi a Deciziei 94/904/CE de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în conformitate cu art. 1 alin. (4) din Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase amendată prin: Decizia 2001/118/CE
 Decizia 2001/119/CE Decizia 2001/573/CE
·         HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (completată de HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului)
 
 
Directiva Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT) Transpunere totală
·         HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ai altor compuşi similari (modificată prin HG nr. 291/2002; completată de HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului; modificată şi completată de HG nr. 975/2007 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari)
·         Ordinul MMGA nr. 1018/2005 privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei Deşeuri şi Substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi (modificat de Ordinul MMGA nr. 257/2006 şi de Ordinul MMDD nr. 1349/2007)

Decizia Comisiei 2001/68/CE cu privire la stabilirea a două metode de referinţă pentru măsurarea bifenililor policloruraţi conform articolului 10(a) al Directivei Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a trifenililor policlorurati (PCB/PCT)

Nu este transpusă
 

Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

Decizia Comisiei 2006/329/CE de stabilire a unui chestionar care trebuie utilizat pentru raportarea privind punerea in aplicare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor
 • HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (modificată prin HG nr. 268/2005)
 • ?Ordinul MMGA nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor
 • HG nr. 358/2007- pentru modificarea Anexei nr. II din “ Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor” laHG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor si a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor
 

Directiva Parlamentului European şi Consiliului 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje modificată de:

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/12/CE

Decizia Comisiei nr. 2001/524/CE privind publicarea standardelor de referinţă EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 şi EN 13432:2000 din Monitorul Oficial al Comunităţii Europene în legătură cu Directiva 94/62/CE cu privire la ambalaje şi deşeurile de ambalaje (Text cu relevanţă EEA)

Transpunere totală
 • HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (modificată şi completată prin HG nr. 1872/2006)
 • Ordinul MMGA nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 • Ordin comun al MMGA nr. 1229/2005, MEC nr. 731/2005 şi MAI nr. 1095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (modificat de: Ordinul comun al MMGA nr. 194/2006, MEC nr. 360/2006 şi al MAI nr. 1325/2006; Ordinul comun al MMGA nr. 968/2006, MEC nr. 665/2006 şi al MAI nr. 1462/2006; Ordinul comun al MMDD nr. 1207/2007, al MEF nr. 1765/2007 şi al MIRA nr. 306/2007; Ordinul comun al MM  nr. 369/2009, al ME nr. 731/2009 şi al MAI nr. 74/2009 ?Ordinul MMGA nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective
 • Ordinul MEC nr. 128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (modificat prin Ordinul nr. 918/2009)
Decizia Comisiei nr. 1999/177/CE care stabileşte condiţiile pentru derogare privind nivelul concentraţiei de metale grele din lăzile şi paleţii de plastic, stabilită în Directiva 94/62/CE referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje Transpunere totală
Decizia Comisiei 97/129/CE care stabileşte sistemul de identificare a materialelor utilizate ca ambalaje în conformitate cu Directiva 94/62/CE Transpunere totală
Decizia Comisiei 2005/270/CE de stabilire a formatului sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CEE
Decizia Comisiei 2001/171/CE de stabilire a condiţiilor de derogare pentru ambalajele de sticlă privind nivelul concentraţiei de metale grele, stabilit în Directiva 94/62/CE
·         HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (modificată şi completată prin HG nr. 1872/2006)
 • Ordinul MMGA nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Directiva Consiliului 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor  amendată de:

 Regulamentul (CE) nr. 1882/2003
Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor de acceptare a deşeurilor la depozitare conform Articolului 16 şi a Anexei II a Directivei 1999/31/CE Transpunere totală
Decizia Comisiei nr. 2000/738/CE referitoare la un chestionar pentru rapoartele Statelor Membre în ceea ce priveşte implementarea Directivei 1999/31/CE cu privire la depozitarea deşeurilor
 • HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (completată de HG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis–ul comunitar în domeniul protecţiei mediului)
 • Ordinul MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (modificat prin Ordinul MMGA  nr. 1230/2005)
 • Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri

Directiva Consiliului 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate modificată de: Directiva Consiliului 87/101/CEE Directiva Consiliului 91/692/CEE

 • HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE Directiva 2008/103/CE de modificare a Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a bateriilor şi a acumulatorilor Directiva Comisiei 93/86/CE privind etichetarea bateriilor

 • HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deşeurilor de baterii si acumulatori
 • Ordinul comun MM si ME nr. 669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori 
 • Ordinul comun MM si ME nr. 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
 

Directiva Consiliului 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură amendată de: Regulamentul (CE) nr. 807/2003

 • Ordinul comun al MMGA nr. 344/2004 şi al MAPDR nr. 708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură (modificat şi completat prin OrdinulMMGA nr. 27/2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu)

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/95/CE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice Transpunere totală

 • HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (modificată de HG nr. 816/2006; Ordinul comun al MMDD nr. 1226/2007 şi al MEF nr. 1771/2007 pentru modificarea anexei la HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice)
 • Ordinul comun al Ministerul Mediului nr. 344/2009 şi al Ministrului Economiei nr. 732/2009 privind completarea anexei la Ordinul comun al MMDD nr. 1226/2007 şi al MEF nr. 1771/2007 pentru modificarea anexei la HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

 amendată de:
 Directiva 2003/108/CE
 Directiva 2008/34/CE
 Decizia Comisiei 2004/249/CE de stabilire a unui chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
Decizia Comisiei 2005/369/CE de stabilire a normelor de control al conformităţii statelor membre şi de stabilire a formatelor de date în sensul Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
                                                        
 
 • HG nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • Ordinul MMGA nr. 901/SB/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare
 • Ordinul MMGA nr. 1223/2005 şi MEC nr. 715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice (modificat de Ordinul MMDD nr. 706/2007 şi Ordinul MEF nr. 1667/2007)
 • Ordinul comun al MMGA nr. 1225/2005 şi MEC nr. 721/2005, rectificare în M.O. nr. 44/18.01.2006) privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (modificat de Ordinul MMGA nr. 1269/2006 şi Ordinul MEC nr. 820/2006, Ordinul MMDD nr. 910/2007 şi Ordinul MEF nr. 1704/2007
 • Ordinul comun al MMGA nr. 556/2006, MEC nr. 435/2006 şi ANPC nr. 191/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006
 • Ordinul MM nr. 262/2009 pentru modificarea Ordinului MMGA nr. 66/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare

Directiva Consiliului 78/176/CEE privind deşeurile provenite din industria dioxidului de titan (modificată de Directiva Consiliului 83/29/CEE) amendată de: Directiva Consiliului 82/883/CEE privind procedurile de supraveghere şi monitorizare a mediului datorate deşeurilor din industria dioxidului de titan (modificată de Directiva 89/428/CEE) Directiva Consiliului 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor de reducere şi, eventual, eliminare a poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan

 Transpunere totală
·         Ordinul comun al MMGA nr. 751/2004 şi MEC nr. 870/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan
 

Directiva Parlamentului European şi  Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz modificată de: Directiva 2008/33/CE de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz Decizia comisiei 008/689/CE pentru modificarea Anexei II a Directivei Parlamentului European şi Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz Decizia Comisiei 2005/293/EC care stabileşte reguli detaliate cu privire la monitorizarea ţintelor de reutilizare/valorificare şi reutilizare/reciclare prevăzute în Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească certificatul de distrugere eliberat conform articolului 5 (3) al Directivei 2000/53/CE

 Transpunere totală
 
Decizia Comisiei nr. 2001/753 privind un chestionar de raportare pentru Statelor Membre pentru implementarea Directivei 2000/53/CE a Parlamentului şi Consiliului European cu privire la vehiculele scoase din uz
Nu este transpusă
 
Decizia 2003/138/CE care stabileşte standardele de codare a componentelor şi materialelor vehiculelor ca urmare a prevederilor Directivei 2000/53/CE
Transpunere totală
 • HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (modificată şi completată prin HG nr. 1313/2006)
 • Ordinul MMGA nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din HG nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
 • Ordinul comun al MMGA nr. 1224/2005 şi al MEC nr. 722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
 • Ordinul MMGA nr. 979/2006 pentru modificarea Anexei la Ordinul MMGA nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
 • Ordinul comun al MMGA, MAI şi MTCT nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz
 • Ordin MM nr. 1683/2009pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, modificat şi completat cu Ordinul MMP nr. 44/2010 si Ordinul MM 457/2010
 • Ordin MM nr. 2/2010pentru aprobareaGhidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare si maşini agricole autopropulsate
 • Ordin MM nr. 44/2010 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul MM, interimar, nr. 1.683/2009
 • Ordinul comun al MMGA nr. 87/2005, MAI nr. 527/2005 şi MTCT nr. 411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Regulamentul (CE) nr. 1013/2006
privind transferurile de deşeuri Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 în anumite ţări în care Decizia OCDE privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor nu se aplică modificat şi completat prin Regulamentul (CE) nr. 740/2008 de amendare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind procedura exportului de deşeuri în unele ţări Regulamentul (CE) nr. 669/2008 de completare a anexei IC la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind transferurile de deşeuri Regulamentul (CE) nr. 1379/2007 de modificare a anexelor IA, IB, VII si VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri, pentru a tine seama de progresele şi evoluţiile tehnice aprobate în temeiul Convenţiei de la Basel
·          HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri
·          Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel
·          HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României