Descriere

1. Lista activitãţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu - Anexa 1 Ordin 1798/2007
    Anexa 5 Ordin 1798/2007

Cerinţe specifice de autorizare a activitãþii grãdinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire
1. La procedura specificã de autorizare a unitãþilor permanente, prevãzute la art. 17 din procedurã, se adaugã urmãtoarele documente:
a) Formularul de înregistrare prevãzut în tabelul nr. 1, cu toate documentele solicitate de acesta;
b) Formularul de verificare a criteriilor necesare autorizãrii, prevãzut în tabelul nr. 2;
c) Raportul autoritãţii competente, conform tabelului nr. 3.
2. Pentru autorizarea unei unitãţi permanente, indiferent de scop, sunt respectate condiţiile specifice prevãzute în secţiunea 1.
3. Pentru autorizarea centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire se respectã condiţiile specifice prevãzute în secţiunea a 2-a.
4. Pentru autorizarea grãdinilor zoologice şi a acvariilor publice se respectã condiţiile specifice prevãzute în tabelele nr. 4 - 7, dupã caz.
5. O unitate permanentã poate fi autorizatã pentru grãdini zoologice şi/sau acvarii publice şi/sau centre de reabilitare şi/sau îngrijire.

Tabel nr. 1 - Formular de înregistrare

Tabel nr. 2 - Formular de verificare a criteriilor necesare autorizãrii

Tabel nr. 3 - Raportul autoritãţii competente

Secţiunea 1 - Condiţii specifice ale autorizãrii unitãţilor permanente

Tabel nr. 4 - Spaţiul minim necesar pentru unele specii de mamifere menţinute în captivitate

Tabel nr. 5 - Spaţiul minim pentru unele specii de pãsãri menţinute în captivitate

Tabel nr. 6 - Norme minime pentru bazine

Tabel nr. 7 - Spaţiile minime pentru specii de macropode menţinute în captivitate

Secţiunea 2 - Condiţii specifice autorizãrii centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire

2. Categoriile de activităţi industriale pentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu - Anexa 1 OUG 152/2005
    Consideraţii avute în vedere la determinarea celor mai bune tehnici disponibile - Anexa 3 OUG 152/2005
    Participarea publicului la luarea deciziilor - Anexa 4 OUG 152/2005
    Lista documentelor necesare pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu

3. Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu

4.  Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora - Anexa 1 Ordin 1108/2007

Serviciul Reglementări are în componenţa sa următoarele compartimente:

A. Compartimentul  Evaluare Impact

B. Compartimentul Evaluare Adecvată

Atribuţiile generale ale Serviciului Reglementări sunt:

 1. participă la fundamentarea tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul evaluării impactului asupra mediului, evaluarea strategică a planurilor şi programelor, participarea publicului la luarea deciziilor şi a documentelor necesare procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 2. participă la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 3. elaborează raportări specifice la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 4. întocmeşte răspunsuri la solicitările referitoare la desfăşurarea procedurilor de reglementare şi la implementarea legislaţiei specifice în domeniul legislaţie orizontală;
 5. monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului.;
 6. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizării la nivel regional a implementării legislaţiei specifice din acquis-ului comunitar de mediu;
 7. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în scopul elaborării rapoartelor de sinteză privind starea mediului;
 8. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;
 9. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea întocmirii răspunsurilor la petiţii, plângeri prealabie şi alte solicitări de informaţii specifice, după caz;
 10. participă împreună cu reprezentanţi ai MMP, ANPM, ARPM dupa caz, APM, în cadrul comisiilor de specialitate/secretariate tehnice pe probleme de mediu;
 11. colaborează cu Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Resurse Umane, în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând autorităţii publice regionale pentru protecţia mediului;
 12. asigură şi stabileşte cerinţele privind actualizarea paginii de web a ARPM pentru domeniile specifice serviciului;
 13. susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 14. stabileşte legături cu autorităţi şi instituţii publice pentru comunicarea de date şi informaţii de mediu;
 15. susţine şi se implică în înfiinţarea, dotarea şi funcţionarea Bibliotecii de specialitate a ARPM, prin propuneri privind achiziţionarea cărţilor de specialitate, normative, stas-uri, reviste de specialitate;
 16. colaborează, la solicitarea MMP si/sau ANPM, în procesul de aplicare a procedurii de autorizare/autorizare integrată a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru proiectele care intră sub incidenţa directivei EIA;
 17. pregăteşte documentele în vederea arhivării;
 18. răspunde de implementarea legislaţiei care transpune directivele specifice domeniului legislaţiei orizontală şi coordonează acest proces la nivel regional;
 19. asigurarea implementării legislaţiei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediiu) şi asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.
 20. coordonează procesul de elaborare a planului anual de control al conformării pentru instalaţiile/activităţile IPPC;
 21. coordonează activitatea de control al conformării instalaţiilor/activităţilor IPPC;
 22. coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei de mediu privind Directiva SEVESO II, Regulamentul EMAS şi Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene şi diseminează informaţii către APM-uri şi către agenţii economici;
 23. coordonează activitatea Secretariatelor de risc ale APM-urilor din regiunea respectivă;
 24. coordonează activitatea de emitere a permiselor de împrăştierea nămolului rezultat de la staţiile de epurare în agricultură;
 25. coordonează organizarea la nivel regional şi local a bazelor de date referitoare la evidenţa avizelor, acordurilor de mediu, autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu; creeaza şi actualizează registrul – baza de date la nivel regional cu informaţii privind amplasamentele Seveso;
 26. organizează la nivel local bazele de date referitoare la evidenţa avizelor, acordurilor, autorizaţiilor de mediu, informaţiilor privind amplasamentele Seveso;
 27. constată neconformităţile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM şi/sau a altor autorităţi competente conform atribuţiilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă şi propune măsurile legale în vigoare;
 28. colaborează cuGNM în procesul de emitere a actelor de autorizare şi aplicării legislaţiei de mediu;
 29. colaborează, la nivel regional, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
 30. organizează, asigură secretariatul şi participă la şedinţele CAT;
 31. coordonează la nivel local activităţile specifice privind informarea publicului şi asigură participarea publicului la luarea deciziilor;
 32. contribuie la informarea operatorilor privind acordarea Etichetei UE ecologice de către Ministerul Mediului şi Pădurilor conform Regulamentului privind Eticheta UE ecologică.


 


Autorizaţii gaze cu efect de seră

Nr. crt. Titular activitate
   
49 SC Erdemir România SRL